Regulamin Obiektu Mały Sopot

Obsługa naszego Obiektu docenia Państwa współpracę w przestrzeganiu tego Regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego, bezpiecznego pobytu wszystkich naszych Gości, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb kobiet w ciąży.

1. Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że został wynajęty na jedną dobę.

2. Doba zaczyna się o godz. 15.00, a kończy o godz. 11.00 dnia następnego.

3. Życzenia przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godz. 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględni życzenia przedłużenia najmu w miarę posiadanych możliwości.

4. Gość nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. Osoby odwiedzające, niezameldowane mogą przebywać w pokoju od godz. 7:00 do 22:00 po uprzednim powiadomieniu Recepcji obiektu.

5. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin obiektu, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości lub szkodę na osobie innego Gościa, pracownika Obiektu lub innych osób przebywających w Obiekcie lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Obiektu.

6. Podczas zameldowania należy okazać aktualny dokument tożsamości.

7. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi Obiektowi niezwłoczną reakcję. Obiekt ma obowiązek zapewnić:

- warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gości,
- bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Obiekcie,
- sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa,
- wymianę bielizny pościelowej co 2 dni lub na życzenie Gościa,
- wymianę ręczników codziennie lub na życzenie Gościa.

8. Na życzenie Gościa Obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

- udzielenie informacji związanych z pobytem i podróżą,
- budzenie o wyznaczonej godzinie,
- przechowywanie bagażu (Obiekt może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego).

9. Ze względu na komfort wszystkich Gości, Obiekt nie przyjmuje zwierząt. Za naruszenie tego zapisu obowiązuje kara pieniężna.

10. Na terenie całego Obiektu tj. wewnątrz i na terenie zewnątrznym, obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz produktów zawierających substancje psychoaktywne.

11. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług Obiektu w zakresie określonym przepisami art. 846-852 Kodeksu Cywilnego. Gość powinien zawiadomić Recepcję Obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

12. Obiekt i teren wokół niego, w tym parking, objęty jest monitoringiem wizyjnym. Parking jest niestrzeżony.

13. Monitoring służy poprawie bezpieczeństwa Gości. Dane z monitoringu mogą być udostępnione na żądanie upoważnionych organów i instytucji.

14. W Obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do 6:00 dnia następnego. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

15. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu, zakłócanie porządku i spokoju innych Gości oraz za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Obiekt obciąży Gościa:

- za zniszczenie pościeli hotelowej, kwotą 200,00 PLN,
- za palenie tytoniu, papierosów elektronicznych lub innych substancji psychoaktywnych, kwotą 500,00 PLN,
- za uruchomienie alarmu przeciwpożarowego z powodu palenia j.w., kwotą 1.500,00 PLN,
- za uruchomienie alarmu przeciwpożarowego w wyniku nieuzasadnionego użycia ręcznego ostrzegacza przeciwpożarowego, kwotą 1.500,00 PLN,
- za umieszczenie w pokoju zwierzęcia, kwotą 500,00 PLN,
- za zakup płatnych usług telewizji cyfrowej i niezgłoszenie tego Recepji przy wymeldowywaniu się, kwotą 200,00 PLN powiększoną o koszty zakupionych usług,

- za dewastację pokoju, w tym mebli i wyposażenia, kwotą równoważną cenie wynajęcia pokoju przez okres wyłączenia go ze sprzedaży.

16. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji Obiekt przechowa te przedmioty przez maksymalnie 90 dni.

17. Kwestię przetwarzania danych osobowych i monitoringu wizyjnego w Obiekcie reguluje Klauzula Informacyjna RODO dostępna tutaj.

18. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia, nagrania audio i video zrobione w Obiekcie i udostępnione przez osoby nie będące pracownikami obsługi.

19. Na życzenie Gościa, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, Obiekt może wystawić fakturę VAT jako konsumentowi.

20. Obiekt nie przyjmuje płatności gotówkowych.